Handluj Akcjami i Forex gdziekolwiek jesteś

FXGM

Free Mobile App

Ściągnij naszą aplikacje

A

Account/Rachunek

Rejestr wszystkich transakcji.

Account Balance/Saldo rachunku

Kwota środków pieniężnych znajdująca się na rachunku.

Appreciation/Wzrost wartości

Waluta zyskuje na wartości, gdy ceny rosną w odpowiedzi na popyt rynkowy; wzrost wartości składnika aktywów.

Arbitraż

Praktyka polegająca na wykorzystywaniu cen wyrównawczych na różnych rynkach poprzez zakup lub sprzedaż instrumentu oraz jednocześnie zajmowanie równych lub przeciwstawnych pozycji na powiązanym rynku w celu zarabiania na małych różnicach cenowych.

Ask,Offer/Cena Ask, Oferta:

Cena lub kurs, po którym sprzedający jest gotowy dokonać sprzedaży.

Aussie

Dolar australijski.

ASK Price/CenaASK

Cena zakupu Instrumentu Finansowego

Abusive Trading/Nadużycia Handlowe

Dowolne z poniższych działań, między innymi, ale nieograniczających się do: wydawania poleceń "buy stop" lub "sell stop" przed udostępnieniem danych finansowych, arbitrażu, manipulacji, wymiany opóźnień, wykorzystania opóźnień serwera, manipulacji ceną, manipulacji czasem, polowanie na korzyści handlowe, połączenie szybszych / wolniejszych kanałów, nadużywanie anulowania funkcji transakcji dostępnych na Platformie lub wykorzystanie bez uprzedniej i pisemnej zgody Spółki jakiegokolwiek oprogramowania, które stosuje analizę sztucznej inteligencji co do systemów Spółki i / lub Platformy i / lub Konta Handlowego Klienta

Access Code/Kod Dostępu

Oznacza nazwę użytkownika oraz hasło podane przez Spółkę do dostępu do Platformy Spółki przez Klienta

B

Back Office/Zespół Wsparcia

Działy i procesy związane z rozliczaniem transakcji finansowych (tj. pisemne potwierdzenia i rozliczenia transakcji, prowadzenie rejestrów).

Balance of Payments/Bilans płatniczy

Zestawienie wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Bilans płatniczy obejmuje handel, usługi i przepływ kapitału.

Balance of Trade/Bilans handlowy

Wartość eksportu państwa minus jego import.

Bar Chart/Wykres słupkowy

Rodzaj wykresu składający się z czterech istotnych elementów: wysokiej i niskiej ceny przedstawionej w formie słupka pionowego, ceny otwarcia, która jest zaznaczona małą poziomą linią do lewej strony słupka oraz ceny zamknięcia zaznaczonej małą poziomą linią do prawej strony słupka.

Basis Point/Punkt bazowy

Jednostka równa 1/100 punktu procentowego.

Bear/Niedźwiedź

Inwestor, który uważa, że ceny / rynek będzie spadał.

Bear Market/Rynek niedźwiedzia

Rynek charakteryzujący się spadkami cen i powszechnym pesymizmem przez dłuższy okres.

BID (złożenie oferty)

Propozycja ceny, którą w danym momencie kupujący jest gotowy zapłacić; cena oferowana za walutę.

Big Figure/Duża cyfra

Wyrażenie stosowane przez dealerów i oznaczające pierwszych kilka cyfr kursu wymiany. Cyfry te rzadko się zmieniają podczas normalnych zmian zachodzących na rynku, dlatego nie są podawane w kwotowaniach dealera, szczególnie w przypadku dużej aktywności rynkowej. Na przykład, kurs USD/ Yen może wynosić 107,30/107,35, ale może zostać podany bez pierwszych trzech cyfr, tj. „30/35”

Bonds/Obligacje

Obligacje to instrumenty zbywalne (dłużne papiery wartościowe), które są emitowane przez pożyczkobiorcę w celu podniesienia kapitału. Pożyczkobiorca płaci odsetki stałe lub zmienne zwane kuponem. Gdy odsetki spadają, ceny obligacji rosną i odwrotnie.

Bretton Woods Agreement/Porozumienie z Bretton Woods z 1944 r.

Porozumienie, na mocy którego ustanowiono stałe kursy wymiany głównych walut, bank centralny miał prawo interweniować na rynkach walutowych, a jedna uncja złota kosztowała 35 USD. Porozumienie obowiązywało do 1971 r., kiedy prezydent Nixon unieważnił porozumienie z Bretton Woods i wprowadził zmienne kursy wymiany głównych walut.

Broker

Osoba lub firma działająca jako pośrednik przy kojarzeniu kupujących ze sprzedającymi zazwyczaj w zamian za opłatę lub prowizję. Z drugiej strony, „dealer” angażuje kapitał i zajmuje jedną stronę pozycji, mając nadzieję zarobić na różnicy kursowej (spread), zamykając jedną pozycję w kolejnej transakcji z inną stroną.

Buba

Bundesbank, Narodowy Bank Republiki Federalnej Niemiec.

Bull/Byk

Inwestor, który uważa, że ceny / rynek będzie rósł.

Balance/Balans

Suma na Rachunku Inwestycyjnym Klienta po ostatniej Transakcji dokonanej w dowolnym okresie czasu na Platformie PROfit; depozyty minus wypłaty plus zrealizowany zysk i strata

BID Price/Cena BID

Cena sprzedaży Instrumentu Finansowego

Base Currency/Waluta Bazowa

Pierwsza waluta w parze walutowej

Business Day/Dzień Roboczy

Każdy dzień poza sobotą i niedzielą, 25 grudnia, 1 stycznia oraz lokalnym bądź międzynarodowym dniem wolnym od pracy ogłoszonym na Stronie Internetowej

C

Cable/Kabel

Żargonowe określenie funta szterlinga odnoszące się do kursu wymiany funta i dolara amerykańskiego (termin wywodzi się stąd, że początkowo kurs był przesyłany transatlantyckim kablem ułożonym w połowie XIX w.)

Candlestick Chart/Wykres świecowy

Wykres przedstawiający rozpiętości cenowe w danym dniu oraz cenę otwarcia i zamknięcia. Jeżeli cena otwarcia jest wyższa niż cena zamknięcia, prostokąt między ceną otwarcia a zamknięcia jest zacieniony. Jeżeli cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia, pole wykresu nie jest zacienione.

Capital Markets/Rynki kapitałowe

Rynki przeznaczone na inwestycje średnio i długookresowe, zazwyczaj dłuższe niż jeden rok. Takie instrumenty zbywalne są bardziej międzynarodowe niż rynek pieniężny, tj. obligacje rządowe lub euroobligacje).

Central Bank/Bank centralny

Organizacja rządowa lub quasi-rządowa, która prowadzi politykę monetarną kraju i drukuje walutę narodową, np. amerykański bank centralny to Bank Rezerw Federalnych, inne banki to ECB, BOE czy BOJ.

Chartist/Analityk wykresów

Osoba, która korzysta z wykresów i grafik oraz interpretuje dane historyczne w celu znalezienia trendu i przewidzenia przyszłych ruchów; to określenie odnosi się również do Inwestora Technicznego.

Clearing/Rozliczenie

Proces rozliczania transakcji.

Closed Position/Pozycja zamknięta

Ekspozycje wyrażone w walutach obcych, które już nie istnieją. Proces zamknięcia pozycji polega na kupnie lub sprzedaży określonej ilości waluty w celu skompensowania kwoty odpowiadającej kwocie pozycji otwartej. Takie działanie „wyrówna” pozycję.

Commission/Prowizja

Opłata za transakcję pobierana przez brokera.

Confirmation/Potwierdzenie

Dokument przekazywany stronom transakcji potwierdzający warunki takiej transakcji.

Contract/Kontrakt

Standardowa jednostka transakcji.

Counter Party/Druga strona

Uczestnik (bank lub klient), z którym przeprowadzana jest transakcja finansowa.

Cross Rate/Kurs krzyżowy

Kurs wymiany między dwiema walutami. Uważa się, że kurs krzyżowy nie jest standardowym kursem w kraju, w którym kwotowana jest para walutowa. Na przykład, w Stanach Zjednoczonych, kwotowanie GBP/CHF byłoby uważane za kurs krzyżowy, natomiast w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii para ta byłaby jedną z głównych par walutowych.

Currency/Waluta

Dowolna forma pieniądza emitowana przez rząd lub bank centralny, używana jako środek płatniczy i będąca podstawą handlu.

Currency Pair/Para walutowa

Dwie waluty, które tworzą kurs wymiany walut, np. EUR/USD.

Currency Risk/Ryzyko walutowe

Ryzyko wystąpienia strat w wyniku gwałtownej zmiany kursów walut.

Contract for Differences” (CFDs)/Kontrakt na Różnice Cenowe (CFDs)

Oznacza Kontrakt Różnicy na spot FOREX, akcjach, indeksach, towarach, krypto-walutach i wszelkich innych podstawowych Instrumentach Finansowych oferowanych przez Spółkę i dostępne do handlu

Client Trading Account” or “Account/Konto Inwestycyjne Klienta lub Konto

Konto internetowe udostępnione przez Spółkę Klientowi w celu handlu na Platformie

D

Day Trading

Opcja otwierania i zamykania pozycji podczas tej samej sesji.

Dealer

Osoba lub firma, która w transakcji działa jako zleceniodawca lub jego odpowiednik. Zleceniodawcy zajmują jedną stronę pozycji, mając nadzieję zarobić na różnicy kursowej (spread), zamykając jedną pozycję w kolejnej transakcji z inną stroną. Z drugiej strony, broker to osoba lub firma działająca jako pośrednik przy kojarzeniu kupujących ze sprzedającymi zazwyczaj w zamian za opłatę lub prowizję.

Deficyt

Ujemny bilans handlowy lub płatniczy.

Dostawa

Dostawa ma miejsce, gdy jedna strona przelewa drugiej stronie waluty będące przedmiotem transakcji.

Depozyt

Pożyczenie gotówki komuś lub od kogoś. Stawka, po której pieniądze są pożyczane zwana jest stawką depozytową. Świadectwa depozytowe (CD) są również instrumentami zbywalnymi.

Dewaluacja

Spadek wartości waluty w wyniku działania sił rynkowych.

Derivative/Instrumenty pochodne

Umowa, która zmienia swoją wartość w wyniku zmiany cen danych papierów wartościowych, kontraktów terminowych lub innych instrumentów fizycznych. Opcja jest najpopularniejszym instrumentem pochodnym.

Dewaluacja

Celowa korekta ceny waluty w dół zazwyczaj w wyniku oficjalnego ogłoszenia.

E

ECB - Europejski Bank Centralny

Bank centralny Europejskiej Unii Monetarnej.

Economic Indicator/Wskaźnik ekonomiczny

Dane statystyczne ogłoszone przez instytucję państwową lub niepaństwową o bieżącym wzroście gospodarczym i stabilności, tj. produkcie krajowym brutto (PKB), wskaźnikach zatrudnienia, deficycie handlowym, produkcji przemysłowej oraz zapasach firmy.

EMU - Europejska Unia Monetarna

Głównym celem EMU było utworzenie jeden waluty europejskiej (euro), która oficjalnie zastąpiła waluty narodowe państw członkowskich UE w 2002 r. 1 stycznia 1999 r. rozpoczął się przejściowy etap wprowadzania euro. Obecnie euro jest walutą bankową i papierowe transakcje finansowe oraz kursy wymiany międzynarodowe są dokonywane w euro. Okres przejściowy trwał trzy lata i w tym okresie wprowadzono do obiegu monety i banknoty euro. 1 czerwca 2002 r. euro stało się wyłącznym środkiem płatniczym w państwach członkowskich EMU; waluty narodowe państw członkowskich przestały obowiązywać. Obecnie państwami członkowskimi EMU są Niemcy, Francja, Belgia, Luksemburg, Austria, Finlandia, Irlandia, Holandia, Włochy, Hiszpania i Portugalia.

End of Day (Mark-to-Market)/Koniec dnia (bieżąca wycena rynkowa)

Inwestorzy podliczają swoje pozycje na dwa sposoby: metoda memoriałowa lub metoda bieżącej wyceny rynkowej. Metoda memoriałowa bierze pod uwagę wyłącznie przepływy gotówki w momencie ich powstania, dlatego metoda ta pokazuje zysk i stratę w momencie realizacji. Metoda bieżącej wyceny rynkowej wycenia księgę inwestora na koniec dnia roboczego, biorąc pod uwagę kurs zamknięcia lub współczynnik rewaloryzacyjny. Zysk lub strata jest księgowana, a inwestor zaczyna kolejny dzień z pozycją netto.

Euro

Waluta Europejskiej Unii Monetarnej (EMU), która zastąpiła Europejską Jednostkę Walutową (ECU).

Execution Date/Dzień realizacji

Dzień, w który dochodzi do transakcji.

Equity/Kapitał

Otwarte Pozycje, które są powiązane z Saldem i zmiennym Zyskiem/Stratą zgodnie z następującą formułą: Saldo + Zysk - Strata. Są to środki na Rachunku Klienta pomniejszone o bieżącą stratę na Otwartych Pozycjach i powiększone o bieżący zysk na Otwartych Pozycjach

Exchange Traded Fund (ETF)/Fundusz inwestycyjny typu ETF

Fundusz inwestycyjny typu ETF/Exchange Traded Fund (ETF) to fundusz inwestycyjny, który jest obracany na giełdzie jako jeden aktyw. Został zaprojektowany do śledzenia aktywów bazowych takich typów jak akcje, indeksy lub towary.

F

Fed - Bank Rezerw Federalnych

Bank centralny Stanów Zjednoczonych.

Fixed Exchange Rate/Stały kurs walutowy (kurs reprezentatywny)

Oficjalny kurs wymiany walut ogłaszany przez władze monetarne dla jednej lub kilku walut. W praktyce, nawet stały kurs wymiany walut zmienia się między określonym górnym i dolnym progiem, co prowadzi do interwencji.

Flat / Square (Stawka jednolita)

Nie jest to ani pozycja short, ani long, ale jest to pozycja wyrównana. Inwestor ma wyrównaną księgę, jeżeli nie ma pozycji lub wszystkie pozycje zostały zrównoważone.

FOMC - Federalny Komitet Otwartego Rynku

Komitet walutowy Banku Rezerw Federalnych.

Forex - wymiana walut

Jednoczesne kupno jednej waluty i sprzedaż innej waluty na rynku pozagiełdowym; większość głównych kontraktów walutowych jest wyceniana względem dolara amerykańskiego.

Forward (transakcja forward)

Transakcja z wyznaczoną datą realizacji walutowego kontraktu terminowego w oparciu o stopę procentową stanowiącą różnicę między dwoma danymi walutami.

Forward Points/Punkty terminowe

Pips dodane do lub odjęte od aktualnego kursu wymiany w celu obliczenia kursu terminowego.

FRA - Forward Rate Agreements/Transakcja FRA (Forward Rate Agreement)

Transakcje FRA umożliwiają pożyczenie komuś / od kogoś po określonej stopie procentowej na określony okres w przyszłości.

Front i back office

Front office zazwyczaj składa się z sali operacyjnej i zajmuje się innymi głównymi czynnościami biznesowymi.

Fundamental analysis/Analiza fundamentalna

Analiza informacji gospodarczych i politycznych, której celem jest przewidzenie przyszłych ruchów na rynku finansowym.

Futures Contract/Kontrakty terminowe

Obowiązek wymiany towaru lub instrumentu po ustalonej cenie w przyszłości; podstawową różnicą między kontraktem terminowym a transakcją forward jest to, że kontrakty terminowe są zazwyczaj przedmiotem transakcji giełdowych (Exchange - Traded Contacts - ETC), natomiast transakcje forward dotyczą kontraktów będących przedmiotem transakcji pozagiełdowych (OTC). OTC to dowolny kontrakt niebędący przedmiotem transakcji giełdowych.

Financial Instruments/Instrumenty Finansowe

Kontrakty CFD dostępne do obrotu oraz inne kontrakty pochodne

Free Margin/Wolny Depozyt Zabezpieczający

Środki niewykorzystane jako gwarancja na Otwarte Pozycje, obliczone jako: Kapitał - wykorzystany Depozyt Zabezpieczający (ang.margin)

Floating Profit/Loss/Zmienny zysk / strata

Niezrealizowany zysk (strata) Otwartych Pozycji według aktualnych cen podstawowych walut, kontraktów lub akcji, indeksów, metali szlachetnych lub innych towarów dostępnych do sprzedaży

G

G5

Pięć głównych państw uprzemysłowionych: Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia, Francja i Wielka Brytania.

G7

Siedem głównych państw uprzemysłowionych: Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia, Francja, Wielka Brytania, Kanada i Włochy.

GDP/PKB - produkt krajowy brutto

Całkowita wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie danego państwa.

GNP/PNB - produkt narodowy brutto

PNB - produkt krajowy brutto plus dochody uzyskane z inwestycji lub pracy za granicą.

GTC - Zlecenie ważne do odwołania

Zlecenie złożone dealerowi, zgodnie z którym dealer ma kupić lub sprzedać instrument po ustalonej cenie. GTC obowiązuje do czasu wykonania lub odwołania.

H

Hedge - transakcja typu hedge

Pozycja lub połączenie pozycji zmniejszające ryzyko podstawowej pozycji.

High/Low - Wysoka / niska

Zazwyczaj najwyższa i najniższa cena za dany instrument w danym dniu handlowym.

I

MFW - Międzynarodowy Fundusz Walutowy

MFW to organizacja międzynarodowa składająca się z 184 państw członkowskich. MFW został założony w celu promowania międzynarodowej współpracy walutowej, stabilnych kursów wymiany walut oraz uporządkowanych porozumień dotyczących wymiany walut, wspierania wzrostu gospodarczego i wysokiego poziomu zatrudnienia oraz zapewnienia tymczasowej pomocy finansowej państwom w celu przeprowadzenia łatwiejszej korekty bilansu płatniczego.

Inflacja

Sytuacja ekonomiczna, w której ceny dóbr konsumenckich rosną, co powoduje spadek siły nabywczej.

Initial Margin/Początkowy depozyt zabezpieczający

Początkowy depozyt zabezpieczający niezbędny do zajęcia pozycji pełniący rolę gwarancji przyszłego wyniku.

Interbank Rates/Kursy międzybankowe

Kursy wymiany walut, po których duże międzynarodowe banki kwotują inne duże międzynarodowe banki.

Interwencja

Działanie podejmowane przez bank centralny w celu wpłynięcia na walutę poprzez wypuszczenie jej na rynek (uzgodniona interwencja dotyczy działań podejmowanych przez kilka banków centralnych w celu kontroli kursów wymiany).

IRS - Jednowalutowa transakcja wymiany płatności odsetkowych

Transakcja zobowiązująca obie strony do wymiany okresowych płatności odsetkowych (transakcja zazwyczaj polega na wymianie dwóch różnorzędnych pożyczek; jedna pożyczka ma oprocentowanie stałe, a druga zmienne).

Inactive Trading Account/Nieaktywny Rachunek Handlowy

Którykolwiek Rachunek Transakcyjny Klienta, na którym Klient nie otwierał ani nie zamykał nowych pozycji ani nie utrzymywał w zawieszeniu żadnych Otwartych Pozycji nieprzerywanie przez okres trzech (3) miesięcy

Initial Margin/Wstępny Depozyt Zabezpieczający

Każda płatność w celu zawarcia kontraktu CFD, z wyłączeniem prowizji, opłat transakcyjnych i innych powiązanych kosztów, jeśli takie istnieją

J

K

Kiwi

Dolar nowozelandzki jest walutą Nowej Zelandii i jest nieformalnie nazywany „kiwi”.

L

Leading Indicators/Najważniejsze wskaźniki

Zmienne ekonomiczne używane do przewidywania aktywności gospodarczej w przyszłości (tj. bezrobocie, indeks cen konsumenckich, indeks cen producentów, sprzedaż detaliczna, dochody osób fizycznych, podstawowa stopa procentowa, stopa dyskontowa oraz federalna stopa procentowa).

Leverage/Dźwignia finansowa, dźwignia, lewar

Ilość środków finansowych wykorzystanych w transakcji do wysokości wymaganego depozytu zabezpieczającego.

Libor - referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie

Referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Duże międzynarodowe banki używają LIBOR, gdy pożyczają od innych banków.

Limit Order/Zlecenie z limitem ceny

Zlecenie z ograniczeniami dotyczącymi ceny maksymalnej, która zostanie zapłacona lub ceny minimalnej, która zostanie otrzymana (np. jeżeli bieżąca cena USD/YEN wynosi 117,00/05, wówczas zlecenie z limitem ceny zakupu USD będzie ceną poniżej 102, tj. 116,50).

Likwidacja

Zamknięcie istniejącej pozycji poprzez wykonanie transakcji równoważącej.

Liquidity/Płynność

Zdolność rynku do zaakceptowania dużych transakcji z minimalnym lub zerowym wpływem na stabilność cen.

Long/Długa

Pozycja, na której kupiono więc instrumentów niż sprzedano, dlatego wartość wzrasta wraz ze wzrostem cen rynkowych.

Long position (pozycja długa)

Pozycja, której wartość rośnie wraz ze wzrostem cen rynkowych (gdy zostaje zakupiona waluta bazowa w parze, wówczas mówi się, że pozycja jest długa).

Loonie

Kanadyjska moneta jednodolarowa (często zwana Loonie) ma kolor zloty i jest pokryta brązem.

Lot

jednostka określająca minimalną ilość danej waluty, którą można wykupić na danej platformie (wartość transakcji zawsze odpowiada całkowitej liczbie jednostek lots)

Liquidity Provider/Dostawca płynności

Strona trzecia, która poręcza lub finansuje Transakcje i tworzy rynek dla danego składnika aktywów

M

Margin (depozyt zabezpieczający)

Oznacza każdą płatność w celu utrzymania kontraktu CFD, z wyłączeniem prowizji, opłaty transakcyjnej i innych powiązanych kosztów

Market Maker (animator rynku)

Profesjonalny uczestnik rynku, który sprzedaje i kupuje waluty po określonych cenach i jest gotowy ustanowić rynek dwustronny dla dowolnego instrumentu finansowego.

Market Order/Zlecenie rynkowe

Zlecenie kupna / sprzedaży po najlepszej cenie dostępnej w momencie złożenia zlecenia na rynku.

Money Markets/Rynki pieniężne

Termin ten oznacza inwestycje, które mają charakter krótkoterminowy (tj. krótsze niż rok) i których uczestnikami są banki i inne instytucje finansowe. Przykładami są depozyty, świadectwa depozytowe, umowy odkupu, transakcje overnight index swap oraz papiery komercyjne. Inwestycje krótkoterminowe są bezpieczne i bardzo płynne.

Money Supply/Podaż pieniądza

Kiedyś dane dotyczące podaży pieniądza, w szczególności M1, była najważniejszą informacją niezbędną do obserwacji rynku obligacji skarbowych, ponieważ Fed bezpośrednio wpływał na wzrost M1 na początku lat 80 XX w. Jednakże od tamtego czasu przestano skupiać się na podaży pieniądza. W zakresie, w jakim podaż pieniądza jest wciąż monitorowana przez rynek, ulubionym agregatem pieniężnym jest M2. Fed wciąż retorycznie wpływa na M2 i M3, ale takie oddziaływania znaczą niewiele w porównaniu z decyzjami politycznymi. Jeżeli Fed nie osiągnie swojego celu, wówczas bardziej prawdopodobne jest, że zmieni się cel niż polityka. W 2000 r. Fed ostatecznie przestał ogłaszać cele.

MPC - Komitet Polityki Pieniężnej

Komitet działający przy banku centralnym odpowiedzialny za decyzje związane z polityką pieniężną.

Margin Close-Out Protection/Metoda Margin Close-Out

Zamknięcie wszystkich otwartych pozycji Klienta Detalicznego, gdy suma środków na Rachunku Inwestycyjnym Klienta i niezrealizowanych zysków netto wszystkich otwartych pozycji na CFD powiązanych z tym Rachunkiem, spada do mniej niż połowy całkowitej początkowej ochrony depozytu zabezpieczającego dla wszystkich otwartych pozycji na CFD

Margin Level/Poziom depozytu zabezpieczającego

Relacja pomiędzy środkami Rachunku a Depozytem Zabezpieczającym; indeks obliczony jak procent: (kapitał/niezbędny depozyt zabezpieczający) x100%

N

Negative Balance Protection/Ochrona przed ujemnym saldem

Limit łącznej odpowiedzialności klienta detalicznego za wszystkie kontrakty CFD powiązane z kontem handlowym CFD z dostawcą CFD do środków na tym rachunku handlowym CFD, tj. klient nie traci więcej niż całkowita kwota zainwestowana w handel kontraktami CFD i nie może istnieć rezydualna strata lub obowiązek zapewnienia dodatkowych środków poza tymi na Rachunku Handlowym Klienta

O

OCO - zlecenie z likwidacją pozycji

Zlecenie warunkowe, w przypadku którego wykonanie jednej części zlecenia automatycznie unieważnia drugą część zlecenia.

Open Order/Zlecenie otwarte

Zlecenie, które zostanie zrealizowane, gdy rynek osiągnie wskazaną cenę; zazwyczaj zlecenie otwarte jest związane z zleceniami ważnymi do odwołania.

Open Position/Pozycja otwarta

Czynność handlowa z odpowiednimi aktualnie otwartymi transakcjami (P&L), które nie zostały jeszcze skompensowane przez przeciwstawną transakcję o takiej samej wartości.

Opcje

Umowa umożliwiająca posiadaczowi dokonania wyboru kupna / sprzedaży określonego papieru wartościowego po określonej cenie w określonym czasie (dwa rodzaje opcji - opcja typu call and put, gdzie call to prawo do kupna, a put to prawo do sprzedania. Osoba może zająć krótką lub długą pozycję w opcjach).

Order/Zlecenie

Żądanie realizacji Transakcji

Overnight Position (pozycja overnight)

Pozycja handlowa, która pozostaje otwarta aż do następnego dnia roboczego.

P

Punkty, Pips

Najmniejsza możliwa zmiana kursu walutowego (w zależności od kontekstu, zazwyczaj jest to jeden punkt bazowy, tj. 0,0001 w przypadku EUR/USD, GBD/USD, USD/CHF oraz 0,01 w przypadku USD/JPY).

Pozycja

Pozycja to transakcja wyrażona kupnem lub sprzedażą. Może odnosić się do kwoty waluty, która należy do inwestora lub którą jest on winny.

Premium

Na rynkach walutowych jest to liczba punktów dodawana do aktualnego kursu rynkowego (spot) w celu określenia ceny transakcji forward lub ceny kontraktu terminowego.

Profit/Loss - Zyska / Strata (P&L)

Rzeczywiście „zrealizowany”zysk lub strata z transakcji na pozycjach zamkniętych oraz teoretycznie „niezrealizowany” zysk lub strata na pozycjach otwartych, które zostały poddane bieżącej wycenie rynkowej.

Pending Order”/Zlecenie Oczekujące

Zlecenie Buy Stop lub Sell Stop lub buy limit lub sell limit

Profit Platform/Platforma PROfit

Mechanizm elektroniczny obsługiwany i utrzymywany przez Spółkę, składający się z platformy transakcyjnej, komputera, urządzeń, oprogramowania, baz danych, sprzętu telekomunikacyjnego, programów i urządzeń technicznych, który ułatwia działalność handlową Klienta z Instrumentami Finansowymi za pośrednictwem rachunku handlowego klienta

Q

Quote

Cena mająca charakter informacyjny przedstawiająca najwyższą i/lub najniższą cenę kupna papieru wartościowego w dowolnym momencie.

R

Rally/Ożywienie

Wzrost cen po okresie spadków.

Range/Zakres

Różnica między najwyższą i najniższą ceną kontraktu terminowego odnotowaną podczas danej sesji handlowej.

Rate/Kurs

Cena jednej waluty w stosunku do drugiej waluty.

Repo - Re-purchase/Odkupienie

Ten rodzaj transakcji polega na sprzedaniu, a następnie odkupieniu instrumentu w określonym czasie i występuje na krótkookresowym rynku pieniężnym.

Resistance/Opór

Termin stosowany w analizie technicznej wskazujący określony poziom ceny, którego waluta nie będzie w stanie przekroczyć. Powtarzająca się niemożność przekroczenia określonego punku przez cenę tworzy wzór, który ma zazwyczaj postać prostej linii.

Risk Management/Zarządzanie ryzykiem

W celu zabezpieczenia swojego ryzyka inwestor stosuje analizy finansowe i techniki handlowe.

Rolowanie pozycji

Proces, w którym przesunięcie momentu uregulowania transakcji do kolejnej daty rozliczenia na podstawie różnicy oprocentowania danej pary walut.

S

Settlement/Rozliczenie

Proces wymiany wynagrodzenia za instrumenty finansowe po przeprowadzeniu transakcji. (Rozliczenie transakcji walutowych może, ale nie musi polegać na fizycznej wymianie podstawowej waluty na inną).

Short/Pozycja krótka

Pozycja rynkowa, na której klient sprzedaje instrument finansowy, jakiego jeszcze nie posiada, z zamiarem realizacji zysku poprzez odkupienie go po niższej cenie.

Short Position/Pozycja krótka

Pozycja rynkowa, na której klient zyskuje dzięki spadkowi ceny rynkowej (gdy waluta bazowa w parze zostaje sprzedana, wówczas mówi się że zajęto pozycję krótką).

Spot

Transakcja natychmiastowa, przepływ funduszy następuje zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych po jej zawarciu.

Spot Price/Cena spot

Bieżąca cena rynkowa (rozliczenie transakcji spot następuje zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych po jej zawarciu).

Spread (widełki cenowe)

Różnica między ceną, po której nabywca jest gotowy dokonać zakupu a ceną, po której sprzedający jest gotowy sprzedać dany instrument finansowy (węższe widełki cenowe zazwyczaj oznaczają większą płynność).

Stop Loss Order (zlecenie z limitem straty, zlecenie stop)

Zlecenie kupna / sprzedaży w momencie, gdy cena osiąga ustalony poziom (inwestor może również wcześniej złożyć zlecenie stop, gdzie pozycja otwarta zostaje automatycznie zamknięta po osiągnięciu lub przekroczeniu uzgodnionej ceny).

Support Levels (wsparcie, linia, poziom lub próg wsparcia)

Technika stosowana w analizie technicznej, która określa poziom ceny, przy którym można spodziewać się masowego wykupu walut (przeciwieństwo oporu).

Swap

Swap walutowy polega na jednoczesnym kupnie i sprzedaży takiej samej ilości danej waluty po przyszłym kursie wymiany.

T

Technical Analysis/Analiza techniczna

Próba przewidzenia cen na podstawie analizy danych rynkowych, np. historyczne trendy cen i średnie, wolumen, otwarte pozycje itp.

Tick

Minimalna zmiana ceny w górę lub w dół.

Tomorrow Next (Tom/Next)

Jednoczesny zakup i sprzedaż waluty na jeden dzień począwszy od dnia następnego.

Two Way Price/Cena dwukierunkowa

Dla transakcji walutowej podawana jest zarówno cena kupna, jak i sprzedaży.

Take Profit Order/Zlecenie Take Profit

Zlecenie oczekujące, które jest dołączone do otwartej pozycji lub innego zlecenia oczekującego do zamknięcia pozycji, zwykle z zyskiem

Transaction/Transakcja

Każdy rodzaj transakcji wykonywanej na Rachunku Handlowym Klienta, w tym, ale nie tylko, Depozyty, Wypłaty, Transakcje Otwarte i Zamknięte, Transfery pomiędzy innymi rachunkami, które należą do Klienta lub jego uprawnionego przedstawiciela

U

US Prime Rate (najkorzystniejsza amerykańska stopa procentowa)

Stopa procentowa kredytów oferowana przez banki amerykańskie ich kluczowym klientom.

Underlying Asset/Aktywa Bazowe

Instrument finansowy (np. akcje, transakcje terminowe, towary, waluty, indeksy) na których oparta jest cena instrumentów pochodna

Underlying Market/Rynek Bazowy

Odpowiedni rynek, gdzie Aktywa Bazowe CFD są przedmiotem handlu

V

Value Date (data rozliczenia, data walutowania)

Dzień, w którym strony transakcji finansowej zgadzają się rozliczyć swoje stosowne zobowiązania, tj. rozliczenie transakcji. W przypadku transakcji walutowych typu spot data rozliczenia w ciągu dwóch dni roboczych po jej zawarciu (zwana również datą wymagalności).

Volatility/Zmienność

Statystyczna miara ruchów cenowych rynku bądź papieru wartościowego w określonym czasie, obliczana przy użyciu odchylenia standardowego. Wysoka zmienność rynku wiąże się z wysokim ryzykiem finansowym.

Volume/Wolumen

Liczba lub wartość papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji w określonym okresie.

W

X

Y

Z

Przepraszamy, ale w tej chwili nie możemy obsługiwać klientów z tego kraju.

OK

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 88% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.