Handluj Akcjami i Forex gdziekolwiek jesteś

FXGM

Free Mobile App

Ściągnij naszą aplikacje

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Dołącz do nas

Obroty kontraktami na różnice kursowe ("CFD") są bardzo spekulacyjne i wysoce ryzykowne i nie są odpowiednie dla wszystkich członków społeczeństwa, ale tylko dla tych inwestorów, którzy:

(a) rozumieją i są gotowi podjąć ryzyko ekonomiczne, prawne i inne z tym związane.
(b) z uwzględnieniem ich  osobistej sytuacji finansowej, zasobów finansowych, stylu życia i zobowiązań finansowych, są w stanie przyjąć utratę całej inwestycji.
(c) posiadają wiedzę, aby zrozumieć handel CFD i podstawowymi aktywami oraz rynki.

Spółka nie dostarcza klientom jakichkolwiek porad dotyczących kontraktów CFD, aktywów bazowych, rynków, ani zaleceń inwestycyjnych jakiegokolwiek rodzaju. Tak więc, jeśli klient nie rozumie ryzyka powinien zasięgnąć porady i konsultacji od niezależnego doradcy finansowego. Jeżeli klient nadal nie rozumie ryzyka handlu CFD, nie powinien handlować w ogóle.

CFD są to pochodne instrumenty finansowe wartości wynikają z cen bazowych aktywów / rynków, do których się odnoszą (na przykład waluty, indeksy giełdowe , akcje , metale , indeksów futures, forward itp) . Ważne jest zatem, iż Klient rozumie ryzyko związane z obrotem na danym instrumęcie / rynku, ponieważ wahania cen instrumentu bazowego / rynku wpłynie na rentowność swoich transakcji .

Informacja z poprzednich zachowań instrumentu finansowego nie gwarantuje jego obecnego i/lub dalszego zachowania. Korzystanie z danych historycznych nie stanowią wiążącej lub bezpiecznej prognozy co do odpowiedniego przyszłego zachowania instrumentów finansowych, których ta informacja dotyczy.

Dźwignia i lewarowanie

Transakcje z udziałem walut obcych oraz pochodnych Instrumentów finansowych niosą ze sobą wysoki stopień ryzyka. Kwota depozytyu początkowego może być niska w porów naniu do wartości waluty obcej czy pochodnych kontraktów więc transakcje są ‘lewarowane’ bądź ‘dźwigniowane’.

Mówiąc prościej ‘lewar’ jest pożyczką udzieloną inwestorowi przez brokera, umożliwiającą mu handlowanie z kapitałem wyższym niż początkowo zdeponował na swoim koncie.

Chociaż możliwość osiągnięcia znacznie większych profitów z użyciem Lewara jest znacznie większa niż handlując tylko z kapitałem inwestra, Lewar możerównież odwrócić się przeciwko niemu. Dla przykładu, jeżeli cena instrumentu bazowego na pozycji inwestora porusza się w przeciwnym kierunku niż pierwotnie zostało to określone, Lewar zwiększy potencjalne straty na danej pozycji. Podsumowując Lewar zwiększa zarówno zyski jak I straty.

Wysoki poziom ‘dźwigni’ czy ‘lewaru’ jest szczególną cechą ktora dotyczy CFD. Efekt Lewara sprawia, ze inwestowanie w CFD jest bardziej ryzykowne niż inwestowanie bezpośrednio na instrumencie bazowym. Klient może mieć ekspozycje na rynku poprzez osadzenie tylko procenta całej wartosci transakcji jaką chce wykonać.

Oznacza to jednak, że stosunkowo niewielki ruch na rynku będzie miał proporcjonalnie większy wpływ na środki zdeponowane przez Klienta lub te które będzie deponował: może to działać zarówno przeciwko Klientowi jak I na jego korzyść. O ile klient może wygenerować potencjalny profit jeżeli rynek porusza się na jego korzyść, może też utracić całkowitą sumę zdeponowanych środków oraz wszelkie dodatkowe środki zdeponowane Spółce w celu utrzymania pozycji. Jezeli rynek odwróci się przeciwko pozycji Klienta i/lub wymagany jest wyższy Margines, Klient może zostać poproszony o złożenie dodatkowego depozytu w krótkim czasie, jeżeli chce utrzymać swoją pozycję.

Dla przykładu, jeżeli Klient składa zlecenie na CFD warte 5,000 EUR I Lewar dla danego instrumentu wynosi 1:10, musi on zdeponować jedynie 10% wartości pozycji (w tym wypadku 500 EUR). Jeżeli cena konkretnego instrumentu porusza sie przeciwko niemu straci on 500 EUR, czyli całą kwotę początkowej inwestycji na CFD. Jest to związane z faktem, że ekspozycja na ryzyko rynkowe jest taka sama jak gdyby rzeczywiście nabył 5,000 EUR wartości udziałów fizycznych. Jeśli z drugiej strony cena instrumentu odwróci się na korzyść o 10%, zarobi on 500 EUR czyli podwoi swoją początkową inwestycję na CFD. Dlatego każdy ruch na rynku będzie miał większy wpływ na kapitał Klienta, niż gdyby zakupił taką samą wartość akcji bez użycia dźwigni.

Zlecenia ograniczające ryzyko lub strategie

Złożenie pewnych zleceń (np. zlecenie  "stop-loss" , dozwolone na mocy prawa miejscowego, lub zlecenie "stop-limit" ), które mają na celu ograniczenie strat do pewnych kwot, może nie być wystarczające ponieważ warunki rynku uniemożliwiają realizację takich zleceń, np. ze względu na brak płynności na rynku. Strategie wykorzystujące kombinacje pozycji, takie jak "spread" i "bramowe" pozycje mogą być równie ryzykowne jak zawieranie prostych „ długich” bądź „krótkich” pozycji. Dlatego Stop Limit i Stop Loss nie może zagwarantować ograniczenia strat.

Trailing Stop i Expert Advisor nie może zagwarantować ograniczenia strat.

Zmienność

Niektóre pochodne instrumenty finansowe w ramach handlu intraday szerokiej gamy lotnych zmian cen. Dlatego klient musi dokładnie rozważyć, że istnieje wysokie ryzyko strat jak i zysków. Cena pochodnych instrumentów finansowych jest pochodną ceny instrumentu bazowego, którego pochodne instrumenty finansowe dotyczą. Pochodne instrumenty finansowe i związane z nimi Rynki Bazowe mogą być bardzo zmienne. Ceny pochodnych instrumentów finansowych oraz aktywów bazowych mogą  szybko oscylować i wahać się w szerokim zakresie oraz mogą odzwierciedlać nieprzewidywalne zdarzenia lub zmiany warunków, z których żadne nie mogą być kontrolowane przez Klienta lub Spółkę W pewnych warunkach rynkowych może być niemożliwe dla Klientów zamówienie wykonania zadeklarowanych cen prowadzących do strat .Ceny pochodnych instrumentów finansowych oraz aktywów bazowych będą miały wpływ, między innymi na zmiany podaży,relacji popytu, programy rządowe, rolnicze, handlowe i handel i polityka, krajowe i międzynarodowe wydarzenia polityczne i gospodarcze oraz panujące psychologiczne cechy mające istotne miejsce na rynku.

Margines

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że niezależnie od wszelkich informacji, które mogą być oferowane przez Spółkę, wartość pochodnych instrumentów finansowych może wahać się w dół lub w górę, to nawet prawdopodobne, że inwestycja może stać się bez wartości. Jest to zasługą systemu uzupełniania depozytu zabezpieczającego zastosowanego do takich transakcji, które na ogół wiążą się z stosunkowo niewielkim depozytem lub marży pod względem ogólnej wartości umowy, tak, że stosunkowo niewielki ruch na rynku bazowym może mieć nieproporcjonalnie dramatyczny wpływ na handel Klienta. Jeżeli bazowy ruch na rynku jest na korzyść Klienta, Klient może osiągnąć dobry wynik, ale równie małe, niekorzystne zmiany na rynku mogą nie tylko szybko spowodować utratę całości depozytów klientów, ale także może narazić klienta na duże dodatkowe straty.
Płynność

Niektóre aktywa bazowe nie mogą stać się natychmiast płynne w wyniku spadku popytu na instrumenty bazowe, a klient może nie być w stanie uzyskać informacji na temat wartości tych lub związanych z nimi zagrożeń.

Kontrakty na różnice  kursowe

CFD dostępne w handlu z firmą są nie dostarczalnymi spot transakcjami dającymi okazję do zysku na zmianie ceny instrumentu bazowego (wskaźniki pieniężne, kontrakty terminowe na indeksy, kontrakty terminowe obligacji, kontrakty terminowych, spot ropy naftowej, spot złota, spot srebra, pojedyncze akcje , waluty lub jakichkolwiek inne aktywa według uznania Spółki od czasu do czasu). Jeżeli bazowy ruch aktywów jest na korzyść Klienta, Klient może osiągnąć dobry wynik, ale równie małe, niekorzystne zmiany na rynku mogą nie tylko szybko spowodować utratę całości depozytów klientów, ale także wszelkich dodatkowych prowizji i innych kosztów poniesionych w związku z tym. Tak więc, gdy Klient nie musi wejść w CFD, chyba że jest gotów podjąć ryzyko utraty całości pieniądzy, które zainwestował, a także wszelkich dodatkowych prowizji i innych kosztów

Inwestowanie w umowy na różnice kursowe niesie takie samo ryzyko jak inwestowanie w przyszłość lub w opcje i klient  powinien być świadomy ryzyka, jak wskazano powyżej. Transakcje w kontrakty na różnice kursowe mogą mieć również zobowiązanie warunkowe, a Klient powinien zdawać sobie sprawę z konsekwencji tego, jak określono poniżej w sekcji "warunkowa odpowiedzialność transakcji inwestycyjnych".

Przepraszamy, ale w tej chwili nie możemy obsługiwać klientów z tego kraju.

OK

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 88% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.