Handluj Akcjami i Forex gdziekolwiek jesteś

FXGM

Free Mobile App

Ściągnij naszą aplikacje

Licencje, etyka w biznesie i odszkodowanie dla klienta

Dołącz do nas
Przestrzeganie praw i regulacji

Wszyscy pracownicy są zobowiązani przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji, a także zasad określonych w Kodeksie Postępowania. Pracownicy muszą zapewnić, że znają przepisy prawa, regulacje, najlepsze praktyki biznesowe oraz wymagane zasady etyki zawodowej, co sprawia, że mogą być naszymi pracownikami. 

Poufność

W swojej codziennej pracy nasi pracownicy mają dostęp do informacji klientów dotyczących ich rachunków, praktyk handlowych, wzorów, opłat, przychodów, praktyk rynkowych itp. Pracownicy są zobowiązani zachować takie informacje w poufności. 

Oznacza to, że nie mają prawa ujawniać takich informacji osobom trzecim bez uzyskania zgodnej z prawem zgody na takie ujawnienie.

Bezpieczeństwo środków 

Zapewnienie bezpieczeństwa Twoich środków jest dla FXGM najważniejsze. Bardzo dokładnie się zastanów zanim wybierzesz brokera Forex. Inwestorzy powinni dokładnie przyglądać się, w jaki sposób brokerzy gwarantują bezpieczeństwo ich środków.

W FXGM podjęto wiele działań, aby zapewnić bezpieczeństwo środków naszych klientów. W FXGM jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakim darzą nas nasi klienci i robimy wszystko co w naszej mocy, aby przez cały czas zapewnić najwyższy poziom ochrony ich środków. 

W FXGM jesteśmy bardzo zaangażowani w sprawy naszych klientów. Widać to w podejmowanych przez nas decyzjach biznesowych i w doskonałych usługach świadczonych naszym klientom. Nasza finansowa integralność i nieposzlakowana opinia są dla nas najważniejsze, dlatego ochronę środków klientów stawiamy ponad wszystko. 

Całkiem często najlepszym sposobem ocenienia finansowej integralności spółki jest jej reputacja i zaangażowanie w sprawy klientów odzwierciedlane w świadczonych usługach i podejmowanych decyzjach biznesowych. Nasze poświęcenie dla klientów uczyniło z naszej firmy szanowanego lidera branży. Inwestorzy muszą być rozważni, podejmując decyzję, komu powierzyć swoje środki, dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę integralność firmy i sposób jej zarządzania.

Co to jest fundusz odszkodowawczy inwestorów?

Fundusz odszkodowawczy inwestorów został założony w celu zabezpieczenia roszczeń inwestorów w przypadku, gdy dostawca usług finansowych będący członkiem takiego funduszu nie może pokryć roszczeń inwestorów zgodnie z umową. Przede wszystkim, firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa, której klientem jest inwestor jest odpowiedzialna za roszczenia inwestora. 

Fundusz pokrywa, między innymi, złożenie i realizację zamówień, usługi związane z zarządzaniem aktywami oraz wprowadzanie instrumentów finansowych. Wpłaty są objęte funduszem odszkodowawczym inwestorów. 

Kim są członkowie funduszu odszkodowawczego inwestorów? 

Wszystkie cypryjskie firmy inwestycyjne oraz firmy takie jak instytucje kredytowe i spółki zarządzające funduszami świadczące usługi zarządzania aktywami są członkami funduszu odszkodowawczego. Członkowie płacą opłatę rejestracyjną, składkę roczną oraz opłaty administracyjne w celu podniesienia kapitału ewentualnego odszkodowania oraz pokrycia kosztów administracyjnych. 

Kto otrzyma odszkodowanie i co zostanie pokryte przez fundusz? 

Ochrona funduszu odszkodowawczego obejmuje wszystkich nieprofesjonalnych klientów. Osoba fizyczna nie jest profesjonalnym klientem, chyba że dostawca usług zakwalifikował taką osobę jako profesjonalnego klienta. Wszelkie aktywa przeznaczone na działalność inwestycyjną klienta muszą być trzymane oddzielnie od aktywów dostawcy usług oraz od aktywów innych klientów zgodnie z przepisami prawa. 

W rezultacie, aktywa klienta muszą być dostępne do wypłaty bez zbędnej zwłoki i na każde życzenie klienta. W nietypowych sytuacjach aktywa klienta mogą być połączone z aktywami dostawcy usług lub z innej przyczyny nie zostaną niezwłocznie zwrócone klientowi. Jeżeli członek funduszu odszkodowawczego nie zwrócił funduszy inwestora zgodnie z umową, fundusz odszkodowawczy zapłaci odszkodowanie z tytułu wypłaty funduszy inwestora. 

Niewypłacalność członka funduszu jest warunkiem wstępnym do dochodzenia odszkodowania. Fundusz nie pokrywa szkód poniesionych w wyniku, np. wahań cen papierów wartościowych. Klient jest zawsze odpowiedzialny za skutki swoich decyzji inwestycyjnych.

Ile wynosi kwota odszkodowania?

Odszkodowanie wypłacane inwestorowi wynosi 9/10 wysokości roszczenia inwestora od jednego dostawcy, ale taka kwota nie może być wyższa niż 20.000 euro. Wysokość odszkodowania jest ustalana na podstawie wartości rynkowej papierów wartościowych w dniu, w którym Cypryjski Urząd Nadzoru Finansowego podjął decyzję o odpowiedzialności odszkodowawczej lub w dniu, w którym dostawca usług został postawiony w stan upadłości, wszczęto przeciwko niemu postępowanie naprawcze lub ogłoszono jego upadłość - w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Przepraszamy, ale w tej chwili nie możemy obsługiwać klientów z tego kraju.

OK

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 88% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.